Algemene voorwaarden

Surfers die de site bezoeken, verklaren zich akkoord met de bepalingen van het onderstaand wettelijk bericht.

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Aurelium NV met zetel van de vennootschap te 2550 Kontich, Groeningenlei 16, over haar filialen en over hun respectieve activiteiten.

Alhoewel Aurelium zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Aurelium niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

Aurelium kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

Niets in deze site mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding.

Het copyright van deze site behoort tot Aurelium maar de website is gratis toegankelijk voor het publiek. U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze regels gesteld worden. Aurelium kan deze voorwaarden op elk moment en eenzijdig wijzigen.

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Aurelium. De teksten, logo's, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan derden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aurelium verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor priv?-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden in familiekring.

Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Aurelium

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar alle pagina?s van de Aurelium-website. De hyperlink moet automatisch geopend worden in een nieuwe browserpagina of nieuwe browsertab en het url-adres van de Aurelium-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Aurelium. U kunt uw verzoek sturen naar info@aurelium.be.

Links naar websites beheerd door derden

De Aurelium-websites bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Aurelium controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Aurelium kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Aurelium en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Aurelium de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van Aurelium

De informatie op de Aurelium-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Aurelium streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Aurelium hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financi?le compensatie.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de site

Voor zover Aurelium naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Aurelium uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Op geen enkele wijze zullen deze gegevens door Aurelium doorgegeven worden aan andere organisaties of bedrijven, ook al werktAurelium hiermee samen, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft.

U heeft het recht de gegevens die Aurelium over u geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Aurelium verwijderd worden. U kunt zich daarvoor steeds wenden tot de webmaster van de Aurelium website via info@aurelium.be.

Identificatiegegevens

Aurelium NV Groeningenlei 16 2550 Kontich BE 0432.039.681

Copyrightinformatie

Copyright ? Aurelium Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.