Privacybeleid (02-01-2024)

Hieronder vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Aurelium NV en uw rechten die voortvloeien uit de wetgeving inzake gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 - "AVG") in het bijzonder.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

  1. De verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4, lid 7 van de AVG is:
   Aurelium NV
   Groeningenlei 16, 2550 Kontich, België
   Tel.: +32 3 457 57 77
   E-mail: info@aurelium.be
  2. ​Neem voor vragen over gegevensbescherming contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:
   Dr. Frederik Rehker
   Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
   Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Duitsland
   Tel.: +49 (0)511 7404-0
   E-mail: dataprotection@konicaminolta.eu
 2. Wat zijn mijn rechten als betrokkene?

  Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

  1. Recht van inzage van de betrokkene (art. 15 van de AVG): U hebt het recht te allen tijde te worden geïnformeerd over de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de ontvangers of categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens en de geplande bewaartermijn.
    
  2.  Recht op rectificatie (art. 16 van de AVG): U hebt het recht een verzoek in te dienen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.
  3. Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid") (art. 17 van de AVG): U hebt het recht om uw persoonsgegevens onmiddellijk te laten wissen. In het bijzonder zijn wij als verwerkingsverantwoordelijke verplicht uw gegevens in de volgende gevallen te verwijderen:

   1. Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
   2. De verwerking van uw persoonsgegevens vond uitsluitend plaats met uw toestemming en deze hebt u ingetrokken, waardoor er geen andere rechtsgrondslag is die de verdere verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt.
   3. U hebt bezwaar aangetekend tegen een verwerking die is gebaseerd op gerechtvaardigde of openbare belangen en wij kunnen niet bewijzen dat er gerechtvaardigde gronden voor verwerking zijn.
   4. Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
   5. Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.
   6. Uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8, lid 1 van de AVG.

   NB: in de volgende gevallen wordt het recht op gegevenswissing beperkt, zodat het wissen van gegevens uitgesloten is:

   1. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen.
   2. De verwerking van uw persoonsgegevens dient om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.
   3. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan ons is verleend.
   4. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid.
   5. Uw persoonsgegevens zijn vereist met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.
   6. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.  
     
  4. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 van de AVG): U hebt ook het recht een verzoek in te dienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; in dat geval worden uw persoonsgegevens van elke verwerking uitgesloten. Dit recht is in de volgende gevallen van toepassing:
   1. U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens en wij moeten de juistheid van uw persoonsgegevens controleren.
   2. De verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en vraagt in de plaats daarvan om beperking van de verwerking ervan.
   3. Wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de specifieke doeleinden, maar u hebt deze persoonsgegevens nog steeds nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
   4. U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er is nog niet bepaald of uw gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan de onze.
  5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 van de AVG): U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan ons als verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Bovendien hebt u het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen, voor zover dit technisch haalbaar is.
   De vereisten voor de toepasbaarheid van de overdraagbaarheid van gegevens zijn:
   1. Uw persoonsgegevens worden automatisch verwerkt op basis van uw toestemming of een contract.
   2. De verwerking van uw persoonsgegevens dient niet om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.
   3. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor het vervullen van een taak van algemeen belang.
   4. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor het vervullen van een taak in het kader van het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan ons is verleend.
   5. De uitoefening van uw recht doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.
     
  6. Recht van bezwaar (art. 21 van de AVG): U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt ook voor profilering. Hierbij wordt de eis gesteld dat de verwerking noodzakelijk is om aan een gerechtvaardigd belang van ons te voldoen (art. 6, lid 1, punt f van de AVG) of voor het vervullen van een taak van algemeen belang (art. 6, lid 1, punt e van de AVG).

   Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing.

   Mocht u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, zullen wij in elk afzonderlijk geval nagaan of wij gronden voor verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. In het geval dat wij geen gerechtvaardigde gronden voor verwerking kunnen aanvoeren of wanneer uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen dan die van ons, zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt. Er wordt een uitzondering gemaakt wanneer uw persoonsgegevens nog steeds worden gebruikt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

   Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing of profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
    
  7. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 van de AVG): U hebt ook het recht op elk gewenst moment een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de beweerde inbreuk is begaan, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het adres van de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor ons bedrijf is:
   Gegevensbeschermingsautoriteit 
   Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
   +32 (0)2 274 48 00 
   +32 (0)2 274 48 35 
   contact@apd-gba.be
  8. Voorwaarden voor toestemming (art. 7 van de AVG): Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen en op informele wijze intrekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
    
 3. Algemene informatie over "doeleinden"

  In principe verwerken wij uw persoonsgegevens altijd voor een gespecificeerd, expliciet en gerechtvaardigd doel, dat reeds is gedefinieerd voordat de verwerking wordt gestart, in overeenstemming met het principe van doelbinding in art. 5, lid 1, punt b van de AVG. In dit privacybeleid wordt, wanneer een verwerkingsactiviteit wordt benoemd, ook een beschrijving van het specifieke doel gegeven.

 4. Algemene informatie over "rechtsgrondslagen"

  Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Artikel 6 van de AVG definieert de rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens.

  1. Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

   1. Toestemming

    Als u ons toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is deze verwerking gebaseerd op art. 6, lid 1, punt a van de AVG. Het volgende voorbeeld dient ter verduidelijking van deze rechtsgrondslag: U ontvangt per e-mail en/of telefonisch aanbiedingen van ons en hebt hier vooraf toestemming voor gegeven.

   2. Contract of precontractuele maatregel

    Indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u of voor de uitvoering van pre-contractuele maatregelen naar aanleiding van uw verzoek, is deze verwerking gebaseerd op art. 6, lid 1, punt b van de AVG.

   3. Wettelijke verplichting

    Indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, is deze verwerking gebaseerd op art. 6, lid 1, punt c van de AVG.

   4. Vitale belangen

    Indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen, is deze verwerking gebaseerd op art. 6, lid 1, punt d van de AVG.

   5. Algemeen belang

    Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor het vervullen van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend, is deze verwerking gebaseerd op art. 6, lid 1, punt e van de AVG.

   6. Gerechtvaardigd belang

    Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en tegelijkertijd de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die de bescherming van de persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang, is deze verwerking gebaseerd op art. 6, lid 1, punt f van de AVG.

  2. Rechtsgrondslagen voor de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

   Indien wij in uitzonderlijke gevallen bijzondere categorieën persoonsgegevens van u moeten verwerken, zoals:

   - gegevens over ras of etnische afkomst (bijv. huidskleur of speciale talen),
   - gegevens over politieke opvattingen (bijv. lidmaatschap van een partij),
   - gegevens over religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen (bijv. lidmaatschap van een sekte),
   - gegevens over het lidmaatschap van een vakbond,
   - genetische gegevens,
   - biometrische gegevens (bijv. vingerafdrukken of foto's),
   - gegevens over gezondheid (bijv. handicapstatus),
   - of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele geaardheid
   is deze verwerking gebaseerd op een van de volgende rechtsgrondslagen die in artikel 9 van de AVG worden gedefinieerd:

  3. Uitdrukkelijke toestemming

   Indien u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking van de bovenstaande categorieën persoonsgegevens, is deze verwerking gebaseerd op art. 9, lid 2, punt a van de AVG.

  4. Het verrichten van taken onder het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht

   Indien de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens die op u betrekking hebben noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voortvloeit uit het arbeidsrecht of socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht, is deze verwerking gebaseerd op art. 9, lid 2, punt b van de AVG.

  5. Bescherming van vitale belangen

   Als de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens die op u betrekking hebben noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen, is deze verwerking gebaseerd op art. 9, lid 2, punt c van de AVG.

  6. Duidelijk openbare gegevens

   Indien speciale categorieën persoonsgegevens worden verwerkt die eerder door uzelf openbaar zijn gemaakt, is deze verwerking gebaseerd op art. 9, lid 2, punt e van de AVG.

  7. Instelling / uitoefening / onderbouwing van rechtsvorderingen

   Indien de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens die op u betrekking hebben noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, is deze verwerking gebaseerd op art. 9, lid 2, punt f van de AVG.

  8. Zwaarwegend algemeen belang

   Indien de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens die op u betrekking hebben noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang op grond van EU-recht of nationaal recht te waarborgen, is deze verwerking gebaseerd op art. 9, lid 2, punt g van de AVG.

  9. Beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de betrokkene of andere medische doeleinden zoals het verstrekken van gezondheidszorg

   Indien de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens die op u betrekking hebben, voortvloeit uit EU-recht of lidstatelijk recht of uit een contract dat is gesloten met een gezondheidswerker, en noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van een werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels, is deze verwerking gebaseerd op art. 9, lid 2, punt h van de AVG.

  10. Algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid

   Indien de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens die op u betrekking hebben noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, inclusief de bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid zoals pandemieën, is deze verwerking gebaseerd op art. 9, lid 2, punt i van de AVG.

  11. Archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke / historische onderzoeksdoeleinden, statistische doeleinden

   Mocht de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens die op u betrekking hebben, voortvloeien uit EU-recht of lidstatelijk recht dat voorschrijft dat verwerking noodzakelijk is met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, dan is deze verwerking gebaseerd op art. 9, lid 2, punt j van de AVG.

 5. Algemene informatie over "verplichting tot het bewaren van gegevens en termijnen voor wissen"

  Tenzij anders vermeld, verwijderen wij persoonsgegevens overeenkomstig art. 17 van de AVG of beperken wij de verwerking ervan in overeenstemming met art. 18 van de AVG. Afgezien van de bewaartermijnen zoals vermeld in dit privacybeleid, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens slechts zolang de gegevens nodig zijn voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn nadat aan het doel is voldaan, worden regelmatig verwijderd, tenzij verdere verwerking gedurende een beperkte periode vereist is voor andere rechtmatige doeleinden. Om te voldoen aan zowel de documentatieverplichtingen en als de wettelijke verplichtingen inzake het bewaren van documenten in België, worden de noodzakelijke contractuele documenten gedurende 10 jaar bewaard in overeenstemming met artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek (verjaringstermijn). Fiscale documenten worden gedurende 7 jaar bewaard in overeenstemming met artikel III.83 van het Wetboek van economisch recht.

 6. Algemene informatie over "openbaarmaking van persoonsgegevens"

  1. Ontvangers van uw gegevens

   Over het algemeen verkopen of lenen wij geen gebruikersgegevens uit. Het overdragen van gegevens aan derden buiten het in dit privacybeleid beschreven toepassingsgebied vindt alleen plaats indien dit noodzakelijk is voor de verstrekking van de aangevraagde dienst. Hiertoe werken wij samen met dienstverleners op het gebied van onder andere marketing, sales, IT, logistiek en HR. Wij gaan uiterst zorgvuldig te werk bij het selecteren van deze dienstverleners. Indien overheidsinstanties hierom vragen, versturen wij gegevens ook naar deze instanties. Dit gebeurt echter alleen als er sprake is van een wettelijke verplichting, zoals bij een gerechtelijk bevel het geval is.

  2. Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt

   In principe verwerken wij uw gegevens in België en in andere Europese landen (EU/EER). Indien uw gegevens worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (d.w.z. in zogenaamde derde landen), gebeurt dit alleen wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft, dit wettelijk verplicht is of als dit noodzakelijk is om onze diensten aan u te leveren. Als wij in deze uitzonderlijke gevallen gegevens in derde landen verwerken, zorgen wij ervoor dat bepaalde maatregelen worden genomen (d.w.z. gebaseerd op het besluit van de Europese Commissie inzake een passend beschermingsniveau of door passende waarborgen te bieden in overeenstemming met art. 46 van de AVG).

 7. Cookies

  1. Algemene informatie over "cookies"

   Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Veel van de cookies die wij gebruiken worden verwijderd zodra de browsersessie wordt beëindigd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies).
   De cookies op onze website worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Voor een duidelijker inzicht is elke cookie toegewezen aan een van de volgende categorieën:

   1. Functionele cookies

    Cookies in deze categorie zijn nodig om een juiste werking en/of beveiliging van deze website te garanderen.

   2. Functionaliteitscookies

    Cookies in deze categorie worden gebruikt om het gebruikerscomfort te vergroten, bijvoorbeeld door voorkeuren op te slaan zoals taalinstellingen, tekstgrootte, gebruikersnamen of lokale instellingen.

   3. Marketingcookies

    Deze cookies worden door adverteerders gebruikt om advertenties te tonen die relevant zijn voor hun potentiële klanten.

   4. Prestatie- en analytische cookies

    Deze cookies helpen ons het gebruik van de website te analyseren en om de prestaties te meten en te verbeteren.

    In uw browser kunt u uw cookievoorkeuren instellen; u kunt het gebruik van cookies toestaan of weigeren of bijvoorbeeld instellen dat alleen cookies van andere partijen, zogenaamde cookies van derden, worden geweigerd. Afhankelijk van de gekozen instellingen kunt u mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken.

    Hieronder vindt u links naar meer informatie over de cookie-instellingen bij verschillende browsers:
    - Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-fi…
    - Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-in-internet-explorer
    - Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-hi…

  2. Cookieoverzicht

   Download hier het Konica Minolta cookieoverzicht.

 8. Centraal beheerprogramma – Google Tag Manager

  Op onze website maken wij gebruik van Google Tag Manager, van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Met Tag Manager kunnen wij elke softwareoplossing, zoals Google Analytics, centraal op onze website integreren en beheren via de bijbehorende codesecties, ook wel tags genoemd. Deze codesecties helpen ook bij het verzamelen van gegevens over uw browser en websitebezoeken of het instellen van cookies. Google Tag Manager is echter slechts een domein dat geen cookies instelt of persoonsgegevens verwerkt. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats via de oplossingen die zijn geïntegreerd via de codesecties, zoals Google Analytics zelf.  

  Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de gebruikte afzonderlijke oplossingen vindt u hieronder in de verschillende gedeelten over de afzonderlijke oplossingen.

 9. In de context van welke verwerkingsactiviteiten worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

  1. Verwerkingsactiviteit – onze website bezoeken

   Wanneer u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. u registreert zich niet of verstrekt geen andere informatie aan ons, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw persoonlijke browser naar onze server verzendt. Deze gegevens zijn technisch noodzakelijk voor de juiste weergave van de website en om de stabiliteit en veiligheid van onze website te garanderen. In dit geval is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op art. 6, lid 1, punt f van de AVG; het gerechtvaardigde belang in dit geval is de voorziening en optimale weergave van deze website, evenals de bescherming hiervan tegen externe aanvallen en hun traceerbaarheid. Wij verwijderen deze persoonsgegevens nadat u onze website verlaat, tenzij wij deze nodig hebben voor het opsporen en traceren van misbruik;  

   Wanneer u onze website bezoekt, worden mogelijk de volgende persoonsgegevens verwerkt, die automatisch door uw browser naar onze servers worden verzonden en daar worden opgeslagen in zogenaamde "logboekbestanden":

   - IP-adres van het terminalapparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website
   - Datum, tijd en duur van de aanvraag
   - Land van herkomst van de aanvraag
   - Inhoud van de aanvraag (specifieke pagina / specifiek bestand)
   -Toegangsstatus/http-statuscode (bijv. “200 OK”)
   - Internetadres van de website van waaruit het verzoek om toegang tot onze website is gedaan
   - Browser en geïnstalleerde invoegtoepassingen (bijv. Flash Player)
   - Besturingssysteem en interface
   - Taal en versie van de browsersoftware
   - De hoeveelheid gegevens die in elk geval wordt overgedragen
   - Verschil tussen tijdzone en Greenwich Mean Time (GMT)

   Sommige diensten op onze website kunnen wij uitsluitend aanbieden wanneer wij contact met u mogen opnemen. Of u van deze diensten gebruikt kunt maken, is afhankelijk van het feit of u ons bepaalde persoonlijke (contact)gegevens verstrekt. Wij verzamelen, gebruiken en verwerken deze persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is om u de betreffende dienst te kunnen bieden. Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de persoonsgegevens die u verstrekt (uw e-mailadres en andere gegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals uw naam/telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw aanvraag te verwerken en, indien nodig, uw vragen te beantwoorden.

   Deze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt f van de AVG; het gerechtvaardigd belang in dit geval is om op uw aanvraag te reageren. Na een laatste reactie op uw aanvraag verwijderen wij uw aanvraag en de gegevens die zijn gebruikt voor de verwerking.

  2. Verwerkingsactiviteit – EMAKINA / Microsoft Azure

   Onze website wordt beheerd door EMAKINA Central & Eastern Europe GmbH, Weyringergasse 30, 1040 Wenen, Oostenrijk (hierna: EMAKINA) en wordt gehost in de Azure-cloud, d.w.z. op servers van de externe dienstverlener Microsoft.

   De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden dus opgeslagen op de servers van deze dienstverlener. Het gaat om gegevens zoals uw IP-adres, meta- en communicatiegegevens of gegevens van een contactformulier.

   Het gebruik van EMAKINA als hosting provider van onze website is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt b van de AVG: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met onze klanten en potentiële klanten.

  3. Verwerkingsactiviteit -vcontentmanagementsysteem / Drupal

   Voor onze website maken wij gebruik van het contentmanagementsysteem (afkorting: CMS) genaamd Drupal. Drupal wordt aangeboden door DUG BE vzw. Hun privacy voorwaarden kan je hier vinden: https://www.drupal.be/en/drupalcamp-ghent-2018/privacy.

   Tijdens het gebruik van het CMS verzamelen wij geanonimiseerde gegevens over de activiteiten van alle bezoekers van onze website. Zodra bezoekers van onze website zichzelf identificeren door een contactformulier in te vullen, worden deze gegevens bij hun e-mailadres gevoegd. Voor meer informatie over de inhoud van een contactformulier verwijzen wij u naar "9.1 Verwerkingsactiviteit - onze website bezoeken". 

  4. Verwerkingsactiviteiten – speciale lettertypen

   1. Verwerkingsactiviteit – Google Fonts

    Op onze website gebruiken wij lettertypen van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Deze lettertypen worden door Google gegroepeerd onder de naam Google Fonts. Door Google Fonts te gebruiken, worden er geen cookies ingesteld op uw terminalapparaat. De lettertypen worden geladen en geïntegreerd via de corresponderende API's (Application Programming Interface) van Google (fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com). Het verzoek om de Google Fonts te laden en te integreren vindt plaats kort na uw bezoek aan onze website. Het verzoek verzendt persoonsgegevens zoals uw IP-adres of de versie van uw browser naar de Google-servers en vraagt om de bijbehorende cascading stylesheets (CSS-bestanden) en lettertypebestanden van Google. Stylesheets zijn bestanden die worden gebruikt om het ontwerp van een website, zoals het lettertype of de lettergrootte, te wijzigen. Een lettertypebestand bevat informatie over hoe het lettertype wordt weergegeven. Aanvragen voor CSS-bestanden worden gedurende één dag door Google opgeslagen en aanvragen voor lettertypebestanden worden gedurende één jaar opgeslagen. De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van Google Fonts is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a van de AVG.

    Vanwege de locatie van Google kan de overdracht van uw persoonsgegevens aan Google een overdracht naar een derde land inhouden, dat wil zeggen een overdracht van persoonsgegevens naar een bestemming die niet in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ligt, maar in dit geval in de VS ligt. De verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER zal gebaseerd zijn op uw toestemming volgens art. 49, lid 1, punt a van de AVG. In de VS zijn geen garanties voor een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Als gevolg hiervan gelden voor de verwerking van persoonsgegevens extra risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. De rechten van de betrokkenen kunnen, in het ergste geval, niet worden uitgeoefend. Raadpleeg 2.9 "Voorwaarden voor toestemming (art. 7 van de AVG)” in dit privacybeleid voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

    Uw persoonsgegevens worden door ons als verwerkingsverantwoordelijke niet bewaard.

    Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over de verwerking door Google.

  5. Verwerkingsactiviteit – webanalyses

   1. Google Analytics

    Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google). Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Wij gebruiken de verkregen statistieken om ons aanbod te verbeteren en het interessanter te maken voor u als gebruiker.

    In het kader van het gebruik van Google Analytics worden cookies op uw apparaat ingesteld, die het mogelijk maken om uw bezoek/gebruik van onze website te analyseren. Raadpleeg "7. Cookies” voor meer informatie over cookies.

    U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de cookievoorkeuren in uw browser aan te passen. Houd er echter rekening mee dat u dan mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.  

    Wanneer de informatie over uw bezoek en het gebruik van onze website die in de cookies is opgeslagen, wordt overgebracht naar de servers van Google, kan deze worden overgedragen naar een derde land (bijvoorbeeld naar de VS) vanwege de locatie. Dankzij de geactiveerde anonimiseringsfunctie wordt uw IP-adres echter ingekort binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, zelfs voordat het naar Google wordt overgedragen. Bovendien wordt het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

    Google gebruikt de ontvangen informatie om, namens de aanbieder van deze website, uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over websiteactiviteiten en om verdere diensten te verlenen aan de aanbieder van de website in verband met het gebruik van de website en het internet.

    De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van Google Analytics is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a van de AVG. Vanwege de locatie van Google kan de overdracht van uw persoonsgegevens aan Google een overdracht naar een derde land inhouden, dat wil zeggen een overdracht van persoonsgegevens naar een bestemming die niet in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ligt, maar in dit geval in de VS ligt. De verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER zal gebaseerd zijn op uw toestemming volgens art. 49, lid 1, punt a van de AVG. In de VS zijn geen garanties voor een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Als gevolg hiervan gelden voor de verwerking van persoonsgegevens extra risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. De rechten van de betrokkenen kunnen, in het ergste geval, niet worden uitgeoefend. Raadpleeg 2.8 "Voorwaarden voor toestemming (art. 7 van de AVG)” in dit privacybeleid voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

    Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij Google naar https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

   2. Hotjar

    Deze website maakt gebruik van de webanalysetool van Hotjar. De tool wordt aangeboden door Hotjar Inc., Level 2, St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.  

    Wij gebruiken Hotjar om de gebruikerservaring van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Daarnaast gebruiken wij de verkregen statistieken om ons aanbod te verbeteren en het interessanter te maken voor u als gebruiker. Hotjar gebruikt deze informatie om, namens de aanbieder van deze website, het gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over websiteactiviteiten en om verdere diensten te verlenen in verband met het gebruik van de website. De informatie over uw gebruik van de website die in cookies wordt opgeslagen, wordt over het algemeen naar een server van Hotjar verzonden en daar opgeslagen.

    Op deze website gebruiken wij de anonimiseringsfunctie van Hotjar. Hierdoor wordt uw IP-adres ingekort en wordt ervoor gezorgd dat de analysegegevens niet persoonlijk identificeerbaar zijn. Wij voegen de informatie niet samen met andere persoonsgegevens. De dienstverlener is zorgvuldig gekozen in overeenstemming met art. 28, lid 1 van de AVG, rekening houdend met de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om de veiligheid van de verwerking te garanderen. Bovendien werd in overeenstemming met art. 28, lid 3 van de AVG een overeenkomst met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens gesloten om de verwerking te reguleren.

    U kunt zich afmelden voor de analysefunctie door de standaardfunctie “Niet volgen” in uw browser te activeren. Uw persoonsgegevens worden dan niet verwerkt op de manier die hier wordt beschreven. Klik op de volgende link voor meer informatie over het inschakelen van “Niet volgen”: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/

    De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van Hotjar is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a van de AVG. Raadpleeg "2.8 Voorwaarden voor toestemming (art. 7 van de AVG)” in dit privacybeleid voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

  6. Verwerkingsactiviteit – sociale netwerken op onze website

   Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om individuele content te delen met of aan te bevelen aan uw contactpersonen of uw netwerk op sociale platforms of om gewoon toegang te krijgen tot onze pagina in het bijbehorende sociale netwerk (Facebook, Instagram, X, Xing of LinkedIn). Voor de bovengenoemde doeleinden zijn de gangbare knoppen van de respectieve sociale netwerken beschikbaar. Wanneer u alleen onze website bezoekt, worden er in eerste instantie geen persoonsgegevens verzonden aan de aanbieders van de sociale netwerken. Alleen wanneer u zelf op een van de knoppen van de sociale netwerken klikt om content te delen of aan te bevelen, worden gegevens, zoals uw IP-adres, de datum en tijd van de klik en het adres van de website waarop u zich momenteel bevindt, verzonden, indien van toepassing. Wanneer u bent aangemeld bij een sociaal netwerk op het moment dat u op de knop van het betreffende sociale netwerk op onze website klikt, koppelt het sociale netwerk automatisch de paginaweergave aan uw profiel. Zelfs als u de knop van het sociale netwerk gebruikt om content van deze website aan te bevelen, kan het sociale netwerk deze informatie nog steeds aan uw profiel koppelen. Als u niet wilt dat het sociale netwerk uw bezoek aan onze website aan uw profiel koppelt, meld u dan af bij het sociale netwerk voordat u op de knop van het betreffende sociale netwerk klikt.

   Uw gegevens worden ook overgedragen aan de aanbieder van het betreffende sociale netwerk als u op een van de knoppen op onze website klikt wanneer u geen account bij het sociale netwerk hebt of niet bent aangemeld bij het betreffende sociale netwerk. In dit geval kunnen uw gegevens door de sociale netwerken worden gebruikt om gebruiksprofielen te creëren en vervolgens worden gebruikt voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of het vraaggerichte ontwerp van de eigen website. U kunt bezwaar maken tegen dit type verwerking in overeenstemming met art. 21 van de AVG. Om dit recht uit te oefenen moet u echter contact opnemen met de betreffende aanbieder van het sociale netwerk.

   Raadpleeg "9.7.3 Mogelijkheden tot bezwaar aantekenen bij sociale netwerken" in dit privacybeleid voor meer informatie over het aantekenen van bezwaar bij individuele aanbieders van sociale netwerken.

   Vanwege de locatie van Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter of Xing kan de overdracht van uw persoonsgegevens aan de aanbieder van het betreffende sociale netwerk een overdracht naar een derde land inhouden; dat wil zeggen een overdracht van persoonsgegevens naar een bestemming die niet in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ligt, maar bijvoorbeeld naar de VS.

   Bovendien willen wij erop wijzen dat wij zelf geen persoonsgegevens verzamelen die naar het betreffende sociale netwerk worden overgebracht wanneer u op een van de knoppen behorende bij de sociale netwerken klikt.

   Door op de knop van een sociaal netwerk op onze website te klikken, geeft u uw browser in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a van de AVG toestemming om verbinding te maken met de servers van het betreffende sociale netwerk en om de bovengenoemde gegevens te verzenden. Aan de andere kant geeft u door op de betreffende knop te klikken ook uw toestemming in overeenstemming met art. 49, lid 1, punt a van de AVG. In de VS zijn geen garanties voor een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Als gevolg hiervan gelden voor de verwerking van persoonsgegevens extra risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. De rechten van de betrokkenen kunnen, in het ergste geval, niet worden uitgeoefend. Raadpleeg 2.8 "Voorwaarden voor toestemming (art. 7 van de AVG)” in dit privacybeleid voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

   1. Online aanwezigheid op sociale netwerken

    Op de sociale netwerken gebruiken wij, als aanbieder van de website, de aangeboden online platforms om actieve gebruikers te informeren over informatieoplossingen en -diensten van Aurelium NV en om rechtstreeks met klanten te communiceren, indien zij geïnteresseerd zijn in ons aanbod. De socialmediakanalen vormen een aanvulling op onze eigen website en bieden geïnteresseerden die de voorkeur geven aan dit soort informatieplatforms een alternatief communicatiemiddel. Wij hebben momenteel een eigen online profiel voor de volgende sociale netwerken:

    - Facebook: https://www.facebook.com/aureliumnv/
    - LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aurelium/ 

    Zodra u het Aurelium -profiel op het betreffende sociale netwerk in uw netwerk bezoekt, zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de bijbehorende aanbieders van toepassing.

    Wij hebben geen invloed op de gegevensverzameling en het verdere gebruik ervan door de sociale netwerken. Wij weten alleen dat uw gegevens worden verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en dat gebruiksprofielen worden gemaakt op basis van uw gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses. Bovendien kan reclame ook worden geplaatst op basis van vermeende interesses. Hiertoe worden meestal cookies op uw apparaat opgeslagen.

    Wij willen u daarom nadrukkelijk wijzen op het feit dat de aanbieders van de netwerken de persoonsgegevens van gebruikers (bijv. het IP-adres) opslaan in overeenstemming met hun richtlijnen voor gegevensgebruik en deze gebruiken voor zakelijke doeleinden. Wij willen u er ook op wijzen dat uw gegevens mogelijk buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden verwerkt.

    Wij verwerken de gegevens van gebruikers van de profielen van Aurelium NV op sociale netwerken alleen wanneer zij contact met ons opnemen en met ons communiceren via opmerkingen of directe berichten. U kunt uw rechten als betrokkene tegenover ons en tegenover de aanbieder van het sociale netwerk doen gelden (zie ook "2. Wat zijn mijn rechten als betrokkene?"). Raadpleeg "9.7.3 Mogelijkheden tot bezwaar aantekenen bij sociale netwerken" in dit privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de verschillende aanbieders van sociale netwerken en de mogelijkheden om hier bezwaar tegen aan te tekenen.

    De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot doeltreffende gebruikersinformatie en communicatie met gebruikers overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG. Als de verschillende aanbieders u vragen om toestemming te geven voor de verwerking van gegevens (d.w.z. uw toestemming geven door bijvoorbeeld een selectievakje aan te vinken of op een knop te klikken), is deze verwerking gebaseerd op art. 6, lid 1, punt a van de AVG, d.w.z. uw toestemming.

   2. Mogelijkheden tot bezwaar aantekenen bij sociale netwerken

    Raadpleeg de volgende links voor gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking en de mogelijkheden tot het aantekenen van bezwaar (opt-out) bij de verschillende aanbieders.

    Informatie van de verschillende aanbieders van sociale netwerken:

    1. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)

     Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/, https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_da…, https://www.facebook.com/legal/terms/page_verwerkingsverantwoordelijke_…, https://help.instagram.com/519522125107875

     Opt-out: https://www.facebook.com/ads/preferences/

    2. LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland)

     Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

     Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

     Bovendien bieden Europese marketingaanbieders een nieuwe mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen middels de volgende website: http://www.youronlinechoices.com/. Dit is een initiatief om mensen voor te lichten over online reclame. Op de pagina over  advertentievoorkeuren http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ vindt u een overzicht met aanbieders van wie u de online reclame kan in- of uitschakelen. Ook in het geval van verzoeken om toegang tot gegevens en de uitoefening van verdere rechten van betrokkenen kunt u het beste met de aanbieders contact opnemen. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de persoonsgegevens van de gebruikers en kunnen rechtstreeks passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u toch hulp nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 10. ​​Verwerkingsactiviteit – targeting en reclame

  1. Google Adwords

   Op onze website maken wij gebruik van Google Adwords van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google). Deze service stelt ons in staat om middels reclamemateriaal (zogenaamde Google Ads) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Deze reclamematerialen worden door Google geleverd via zogenaamde "advertentieservers". Hiertoe worden advertentieservercookies gebruikt. Raadpleeg "7. Cookies” voor meer informatie over cookies. Met behulp van advertentieservercookies kunnen prestatieparameters worden geëvalueerd (bijv. advertentieweergaven, aantal kliks of conversies). Zo kunnen wij bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclameacties zijn. Als u onze website bezoekt via een advertentie van Google, slaat Google Adwords een cookie op uw apparaat op. Deze cookie slaat analysewaarden op (unieke cookie-ID, aantal advertentieweergaven per plaatsing (frequentie), laatste weergave, opt-out-informatie (geeft aan dat de gebruiker niet langer wil worden benaderd)). De cookies die door Google Adwords worden ingesteld, verliezen hun geldigheid na 30 dagen. Deze cookies zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. In plaats daarvan stellen ze Google Adwords in staat om uw internetbrowser te herkennen. Als u bepaalde pagina's op de website van een Adwords-klant bezoekt, zullen Google en de klant herkennen dat u door te klikken op een advertentie naar de pagina van de klant bent omgeleid. Google voorziet ons als Adwords-klant van een statistische analyse. Deze analyse stelt ons in staat de effectiviteit van onze reclameacties te meten. Wij ontvangen geen verdere gegevens.

   De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van Google Adwords is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a van de AVG. Vanwege de locatie van Google kan de overdracht van uw persoonsgegevens aan Google een overdracht naar een derde land inhouden, dat wil zeggen een overdracht van persoonsgegevens naar een bestemming die niet in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ligt, maar in dit geval in de VS ligt. De verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER zal gebaseerd zijn op uw toestemming volgens art. 49, lid 1, punt a van de AVG. In de VS zijn geen garanties voor een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Als gevolg hiervan gelden voor de verwerking van persoonsgegevens extra risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. De rechten van de betrokkenen kunnen, in het ergste geval, niet worden uitgeoefend. Raadpleeg 2.8 "Voorwaarden voor toestemming (art. 7 van de AVG)” in dit privacybeleid voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

   Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier:

   - Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google
   - Website-statistieken Google
   - Veelgestelde vragen over AVG en Google Ads - Google Ads

  2. Facebook-pixel

   Wij maken gebruik van de diensten van het sociale netwerk Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS ( hierna: Facebook) en gebruiken een zogenaamde Facebook-pixel op onze website. Dit is een marketingservice van Facebook en hiermee wordt een cookie op uw apparaat opgeslagen. Deze cookie stelt ons in staat om bepaalde bezoekers van onze website, die ook Facebook gebruiken, op individuele interesses gebaseerde advertenties op Facebook te laten zien. Met de Facebook-pixel kunnen wij het gedrag van gebruikers volgen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt. Daarnaast kunnen wij dankzij de Facebook-pixel controleren hoe onze marketingacties op Facebook worden gebruikt en zo nodig maatregelen nemen om deze te optimaliseren.

   De informatie die via de pixel wordt verzameld, kan ook worden samengevoegd door Facebook Ireland Limited en de samengevoegde informatie kan door Facebook Ireland Limited worden gebruikt voor eigen reclamedoeleinden en de reclamedoeleinden van derden. Facebook Ireland Limited kan bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden van uw surfgedrag op deze website en deze informatie ook gebruiken om aanbiedingen van derden te promoten. Facebook Ireland Limited kan daarnaast de via de pixel verzamelde informatie combineren met andere informatie die zij over u hebben verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk “Facebook”, zodat een profiel over u kan worden gemaakt en opgeslagen bij Facebook Ireland Limited. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook Ireland Limited naar https://www.facebook.com/policy.php. 

   Vanwege de locatie van Facebook kan de overdracht van uw persoonsgegevens aan Facebook leiden tot een overdracht naar een derde land, zoals de VS.

   De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van de Facebook-pixel is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a van de AVG. Vanwege de locatie van Facebook kan de overdracht van uw persoonsgegevens aan Facebook een overdracht naar een derde land inhouden, dat wil zeggen een overdracht van persoonsgegevens naar een bestemming die niet in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ligt, maar in dit geval in de VS ligt. De verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER zal gebaseerd zijn op uw toestemming volgens art. 49, lid 1, punt a van de AVG. In de VS zijn geen garanties voor een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Als gevolg hiervan gelden voor de verwerking van persoonsgegevens extra risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. De rechten van de betrokkenen kunnen, in het ergste geval, niet worden uitgeoefend. Raadpleeg 2.8 "Voorwaarden voor toestemming (art. 7 van de AVG)” in dit privacybeleid voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

  3. LinkedIn Insight Tag

   Onze website omvat de conversietool 'LinkedIn Insight Tag' van LinkedIn Ireland Unlimited Company (hierna: LinkedIn).

   De LinkedIn Insight Tag is een JavaScript-codefragment dat wij op onze website hebben geïmplementeerd. De LinkedIn Insight Tag verzamelt gegevens over het bezoek aan onze website en verzendt deze naar LinkedIn. Het gaat om gegevens als de URL van de verwijzende site, het IP-adres, apparaatgegevens, browserinformatie en de tijdstempel voor het bezoek aan onze website. LinkedIn geeft ons geen toegang tot de persoonsgegevens die worden verzameld. LinkedIn gebruikt deze informatie om ons te voorzien van rapporten gebaseerd op samengevoegde gegevens over het publiek van de website en de prestaties van advertenties, zodat wij onze website kunnen optimaliseren op basis van de informatie die wij ontvangen. Daarnaast biedt LinkedIn ons de mogelijkheid om conversies te volgen en bezoekers van onze website via de LinkedIn Insight Tag opnieuw te benaderen. Hierdoor kunnen wij gerichte reclame buiten onze website weergeven zonder de bezoeker van de website te identificeren.

   Vanwege de locatie van LinkedIn kan de overdracht van uw persoonsgegevens aan LinkedIn een overdracht naar een derde land inhouden, dat wil zeggen een overdracht van persoonsgegevens naar een bestemming die niet in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ligt, maar in dit geval in de VS ligt.

   De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van LinkedIn is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a van de AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER zal gebaseerd zijn op uw toestemming volgens art. 49, lid 1, punt a van de AVG. In de VS zijn geen garanties voor een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Als gevolg hiervan gelden voor de verwerking van persoonsgegevens extra risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. De rechten van de betrokkenen kunnen, in het ergste geval, niet worden uitgeoefend. Raadpleeg 2.8 "Voorwaarden voor toestemming (art. 7 van de AVG)” in dit privacybeleid voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

   De gegevens die worden verwerkt in LinkedIn Insight Tag worden binnen zeven dagen gecodeerd en geanonimiseerd. Uiterlijk na 90 dagen worden de geanonimiseerde gegevens automatisch verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor het gespecificeerde doel.

   Ga voor meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn naar https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

  4. Nieuwsbrief

   Aurelium heeft een nieuwsbrief voor klanten en potentiële klanten. Deze nieuwsbrief wordt alleen na voorafgaande toestemming van de ontvanger verzonden. U hoeft alleen uw e-mailadres en voorkeurstaal op te geven om de nieuwsbrief te ontvangen. Het invullen van andere velden is vrijwillig. Deze gegevens worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. De inschrijving voor onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamde ‘double opt-in’. Dit betekent dat u van ons een e-mail ontvangt op het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen uw inschrijving voor de nieuwsbrief te bevestigen. Wanneer u niet op de link in de e-mail klikt om uw inschrijving te bevestigen, wordt de link gedeactiveerd en worden uw gegevens verwijderd. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief ontvangt u de volgende informatie:

   - Nieuws en informatie over het productportfolio van Aurelium
   - Exclusieve uitnodigingen voor evenementen, beurzen en webinars
   - Ervaringen van klanten en succesverhalen
   - Markttrends in de vorm van (markt)onderzoeken en whitepapers
   - Uitnodigingen voor klanttevredenheidsonderzoeken

   In het kader van de ‘double opt-in’ bewaren wij de IP-adressen die u gebruikt en het tijdstip van inschrijving en bevestiging gedurende 30 dagen. Wanneer u ons toestemming hebt gegeven, beoordelen wij uw gedrag met betrekking tot onze websites en de nieuwsbrieven die wij versturen en toewijzen aan uw e-mailadres/gebruikersprofiel in onze database. Daarnaast slaan wij informatie op over de browser waarmee u onze website bezoekt, de instellingen van uw besturingssysteem en informatie over uw internetverbinding. Via de verzonden nieuwsbrief ontvangen wij onder andere ontvangst- en leesbevestigingen, evenals informatie over de links in onze nieuwsbrief waarop u hebt geklikt. Wij slaan ook op welke gedeelten van onze website en apps u bezoekt. Door een persoonlijk gebruikersprofiel te creëren, proberen wij onze advertenties en het aanbod op onze website af te stemmen op uw interesses.

   Onze nieuwsbrief bevat informatie en nieuws van Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH en gelieerde bedrijven (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Next Agenda APS, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Norway Konica Minolta Business Solutions Tsjechische spol. S r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM Poland SP. z o.a., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o., Konica Minolta Business Solutions Polska SP.z o.a., Konica Minolta Slovakije spol. S r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Center S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd (UK), ProcessFlows Ltd, UK) Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).

   De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met bovengenoemde doeleinden is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde zonder opgave van reden intrekken. U kunt uw toestemming hier intrekken of u kunt een e-mail sturen naar het e-mailadres in het impressum. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan. Raadpleeg "2.8 Voorwaarden voor toestemming (art. 7 van de AVG)” in dit privacybeleid voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

  5. Verwerkingsactiviteit – lokalisatie van zakenpartners / Google Maps

   Op onze website maken wij gebruik van Google Maps. Deze dienst wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna: Google). Google Maps is een digitale kaartendienst waarmee wij interactieve kaarten op onze website kunnen plaatsen, om u een overzicht te geven van onze locaties en partners in de omgeving en om u de mogelijkheid te bieden uw route te plannen.

   Wanneer u een subpagina bezoekt waar Google Maps is ingesloten, plaatst Google een cookie met de naam “NID” in uw browser. Hierdoor worden uw persoonsgegevens, zoals uw IP-adres, overgedragen aan Google. Raadpleeg "7. Cookies” voor meer informatie over cookies. Wanneer u een Google-account hebt en bent aangemeld op het moment dat u de betreffende subpagina bezoekt, worden de gegevens die aan Google worden overgebracht rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u dit niet wilt, moet u zich afmelden bij uw Google-account voordat u de betreffende subpagina bezoekt. Google verwerkt uw persoonsgegevens echter ook als u niet bent aangemeld bij een Google-account. Google gebruikt de ontvangen gegevens om gebruikersprofielen te creëren voor doelgerichte reclame en marktonderzoek. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit soort verwerking door Google door uw recht van bezwaar uit te oefenen in overeenstemming met art. 21 van de AVG.

   Vanwege de locatie van Google kan de overdracht van uw persoonsgegevens aan Google een overdracht naar een derde land inhouden, dat wil zeggen een overdracht van persoonsgegevens naar een bestemming die niet in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ligt, maar in dit geval in de VS ligt.

   De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van Google Maps is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a van de AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER zal gebaseerd zijn op uw toestemming volgens art. 49, lid 1, punt a van de AVG. In de VS zijn geen garanties voor een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Als gevolg hiervan gelden voor de verwerking van persoonsgegevens extra risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. De rechten van de betrokkenen kunnen, in het ergste geval, niet worden uitgeoefend. Raadpleeg 2.8 "Voorwaarden voor toestemming (art. 7 van de AVG)” in dit privacybeleid voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

   Uw persoonsgegevens worden door ons als verwerkingsverantwoordelijke niet bewaard.

   Ga voor meer informatie over gegevensbescherming bij Google naar https://policies.google.com/privacy?hl=nl

  6. Verwerkingsactiviteit – spam voorkomen / Google reCAPTCHA

   Op onze website maken wij gebruik van Google reCAPTCHA. Deze dienst wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google). Google reCAPTCHA wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen de handmatige invulling van formuliervelden door een persoon en de oneigenlijke en geautomatiseerde invulling door programma's/spambots om spam te voorkomen. Als onderdeel van het leveren van deze dienst, en in het bijzonder tijdens het verificatieproces van Google reCAPTCHA, worden uw IP-adres en alle andere hardware- en softwaregegevens die Google vereist, zoals de versie van de gebruikte browser, naar Google verzonden.

   Vanwege de locatie van Google kan de overdracht van uw persoonsgegevens aan Google een overdracht naar een derde land inhouden, dat wil zeggen een overdracht van persoonsgegevens naar een bestemming die niet in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ligt, maar in dit geval in de VS ligt.

   De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van Google reCAPTCHA is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang hierbij is het garanderen van de veiligheid en werking van onze website, met name door spam en misbruik te voorkomen.  

   Uw persoonsgegevens worden door ons als verwerkingsverantwoordelijke niet bewaard.

   Ga voor meer informatie over de verwerking van gegevens en het privacybeleid van Google naar https://policies.google.com/privacy?hl=nl

  7. Verwerkingsactiviteit – YouTube

   Op onze website maken wij gebruik van YouTube-video's. Deze worden opgeslagen op www.youtube.com, maar kunnen direct vanaf onze website worden afgespeeld. YouTube is een platform van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna: Google). Bij alle video’s op onze website maken wij gebruik van een geavanceerde privacymodus. Dit betekent dat er geen informatie over u naar YouTube wordt verzonden wanneer u de video’s niet afspeelt. Wanneer u echter video's afspeelt, worden er gegevens naar YouTube verzonden. YouTube ontvangt in eerste instantie een melding dat u een subpagina van onze website hebt bezocht waar de video is ingesloten. Bovendien kunnen andere gegevens naar YouTube worden verzonden waarvan wij niet op de hoogte zijn. Wij hebben ook geen invloed op de gegevensoverdracht. Wanneer u zich hebt aangemeld bij uw YouTube-account worden de overgebrachte gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om de website af te stemmen op de behoeften van gebruiker. Een dergelijke beoordeling kan met name worden gebruikt (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om doelgerichte reclame te bieden. U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het creëren van gebruiksprofielen door YouTube in overeenstemming met art. 21 van de AVG. U moet dit bezwaar rechtstreeks bij YouTube indienen.

   Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van gegevens.  

   Vanwege de locatie van Google kan de overdracht van uw persoonsgegevens aan Google een overdracht naar een derde land inhouden, dat wil zeggen een overdracht van persoonsgegevens naar een bestemming die niet in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ligt, maar in dit geval in de VS ligt.

   De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van YouTube, die wordt gestart zodra u een video afspeelt, is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a van de AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER zal gebaseerd zijn op uw toestemming volgens art. 49, lid 1, punt a van de AVG. In de VS zijn geen garanties voor een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Als gevolg hiervan gelden voor de verwerking van persoonsgegevens extra risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. De rechten van de betrokkenen kunnen, in het ergste geval, niet worden uitgeoefend. Raadpleeg 2.8 "Voorwaarden voor toestemming (art. 7 van de AVG)” in dit privacybeleid voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

  8. Verwerkingsactiviteit – Cloudfront

   Deze website maakt gebruik van het Content Delivery Network (CDN) Cloudfront. Dit is een dienst van Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, VS,  98109-5210 (hierna: Amazon Web Services). Het CDN is geïntegreerd in de vorm van JavaScript-code op onze website en wordt opnieuw geladen tijdens een bezoek. CloudFront zorgt ervoor dat de website beter wordt geladen, verbetert de beschikbaarheid en voorkomt verlies van gegevens door gegevens (zoals afbeeldingen of tekst) van deze website te kopiëren op verschillende servers over de hele wereld. Wanneer u deze website bezoekt, worden foto-/videobestanden echter automatisch opgevraagd bij Cloudfront. Door dit geautomatiseerde verzoek om foto-/videobestanden worden persoonsgegevens, zoals uw IP-adres, verzonden naar de servers van Amazon Web Services. Vanwege de locatie van Amazon kan de overdracht van uw persoonsgegevens aan Amazon een overdracht naar een derde land inhouden, dat wil zeggen een overdracht van persoonsgegevens naar een bestemming die niet in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ligt, maar in dit geval in de VS ligt. De verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER zal gebaseerd zijn op uw toestemming volgens art. 49, lid 1, punt a van de AVG. In de VS zijn geen garanties voor een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Als gevolg hiervan gelden voor de verwerking van persoonsgegevens extra risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. De rechten van de betrokkenen kunnen, in het ergste geval, niet worden uitgeoefend.

   Omdat Cloudfront in onze website is ingesloten met behulp van JavaScript, kunt u de uitvoering ervan voorkomen door JavaScript in uw browser uit te schakelen of door een zogenaamde Java Script Blocker (bijv. https://www.ghostery.com) te installeren.

   De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van Cloudfront is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang hierbij is het garanderen van de werking en veiligheid van onze website.

   Ga voor informatie over gegevensbescherming bij Amazon Web Services naar: Gegevensprivacy - Amazon Web Services (AWS)

  9. Verwerkingsactiviteit – solliciteren bij Aurelium

   1. Online sollicitatie via de website  

    Via de website van Aurelium kunt u solliciteren op een vacature. Deze website is gekoppeld aan de website van een externe dienstverlener, Recruitee. Recruitee is een gespecialiseerde dienstverlener die uw sollicitatie namens ons beoordeeld. De gegevens van geschikte kandidaten worden door Recruitee doorgestuurd naar de afdeling Human Resources van Aurelium.  

    Wij verwerken de persoonsgegevens die u in uw sollicitatie hebt verstrekt om uw sollicitatie te beoordelen en te bepalen of u geschikt bent voor de betreffende vacature.

    Om uw sollicitatie goed te kunnen beoordelen hebben wij altijd uw cv nodig. Bij het invoeren van uw gegevens zijn de volgende velden verplicht: Achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer.  

    U kunt uw gegevens op elk gewenst moment bewerken en bijwerken. U kunt uw gegevens te allen tijde door ons laten verwijderen; neem hiervoor contact met ons op.  

    In elk geval verwijderen wij uw gegevens 2 jaar na ontvangst van uw sollicitatie, tenzij u toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren.

    Wanneer u een vacature op de website bekijkt en uw sollicitatie instuurt, ontvangt u het bericht dat u ermee akkoord gaat dat Aurelium NV de persoonsgegevens in uw curriculum vitae opslaat in het kader van haar wervings- en selectiebeleid. Deze gegevens kunnen binnen de Konica Minolta Group worden gedeeld en worden bewaard gedurende een periode van maximaal 2 jaar nadat wij uw sollicitatie hebben ontvangen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het bewaren van uw persoonsgegevens en een aanvraag indienen om uw gegevens in te zien of te corrigeren.

    Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt a en b van de AVG.

   2. Opslag van uw sollicitatiegegevens na een dienstverband  

    Zodra u in dienst treedt bij Aurelium NV worden uw sollicitatiegegevens (cv) bewaard in uw personeelsdossier ​​op de server van Konica Minolta in Duitsland.

    Wij bewaren uw sollicitatiegegevens (cv) tot het einde van uw dienstverband.

    Wij verwerken de persoonsgegevens die u in uw sollicitatie (cv) hebt verstrekt voor informatieve doeleinden en om in de toekomst te bepalen of u geschikt bent voor andere functies. Alleen de HR-afdeling van Konica Minolta Business Solutions Belgium NV heeft toegang tot uw personeelsdossier.De verwerking van uw sollicitatiedocumenten is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt a van de AVG. Raadpleeg 2.8 "Voorwaarden voor toestemming (art. 7 van de AVG)” in dit privacybeleid voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming.  

   3. Sollicitaties van trainees en stagiaires

    Wij ontvangen graag sollicitaties van trainees en stagiaires. Wij behandelen deze sollicitaties in overeenstemming met bovengenoemde richtlijnen.

  10. Verwerkingsactiviteit - webinars van Aurelium / GoToWebinar

   Aurelium maakt gebruik van Microsoft Teams van Microsoft Headquarters One Microsoft Way Redmond, WA 98052, VS, (hierna: Microsoft) voor het houden van webinars.Ons aanbod aan webinars varieert van gratis tot betaalde webinars. U kunt zich aanmelden voor deze webinars via een formulier op een van onze landingspagina's. Wanneer u zich aanmeldt en deelneemt aan een webinar worden uw persoonsgegevens verwerkt met behulp van verschillende cookies die op uw apparaat worden ingesteld. Raadpleeg "7. Cookies” voor meer informatie over cookies. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat uw persoonsgegevens ook worden verwerkt wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden bezoekt. Zie “8.1 Verwerkingsactiviteit - onze website bezoeken” voor meer informatie. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt wanneer u via Teams deelneemt aan een van onze webinars. De verplichte gegevens die moeten worden ingevoerd, zijn gemarkeerd met een '*'. De adresgegevens zijn een speciaal veld, omdat deze gegevens alleen vereist zijn voor betaalde webinars om een factuur te kunnen versturen.

   - E-mailadres*
   - Voornaam*
   - Achternaam*
   - Organisatie*
   - Functieomschrijving
   - Telefoonnummer
   - Adresgegevens* (alleen voor betaalde webinars)

   De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw aanmelding voor en deelname aan gratis webinars is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a van de AVG. Raadpleeg 2.8 "Voorwaarden voor toestemming (art. 7 van de AVG)” in dit privacybeleid voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

   De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw aanmelding voor en deelname aan betaalde webinars is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt b van de AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u.

   Ongeacht of zich u hebt aangemeld voor een webinar of deze bijwoont, kunnen uw persoonsgegevens ook worden gebruikt om ons aanbod webinars te analyseren en optimaliseren. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt f van de AVG, waarbij ons gerechtvaardigd belang de voortdurende optimalisering van ons aanbod is.

   Omdat Microsoft als verwerkingsverantwoordelijke optreedt in de zin van art. 28 van de AVG, is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Voordat wij de diensten van Microsoft zijn gaan gebruiken, hebben wij bovendien, zoals voorgeschreven in art. 28, lid 1 van de AVG, gecontroleerd of de dienstverlener passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om te waarborgen dat de verwerking voldoet aan de eisen van de AVG. De verwerking kan zowel in de Europese Unie als de Verenigde Staten plaatsvinden, omdat LogMeIn zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten heeft. Vanwege de locatie van Microsoft kan de overdracht van uw persoonsgegevens aan Microsoft een overdracht naar een derde land inhouden, dat wil zeggen een overdracht van persoonsgegevens naar een bestemming die niet in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ligt, maar in dit geval in de VS ligt. De verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER zal gebaseerd zijn op uw toestemming volgens art. 49, lid 1, punt a van de AVG. In de VS zijn geen garanties voor een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Als gevolg hiervan gelden voor de verwerking van persoonsgegevens extra risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Raadpleeg "2.8 Voorwaarden voor toestemming (art 7 van de AVG)” in dit privacybeleid voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming.

   De gegevens met betrekking tot uw aanmelding voor en deelname aan een webinar en alle gerelateerde persoonsgegevens worden na 365 dagen automatisch verwijderd.