Algemene bepalingen

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde afwijkingen, zijn de onderstaande bepalingen van toepassing op al onze verkoopovereenkomsten. Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te aanvaarden.

1. Betaling

  • Alle facturen voor levering van goederen en/of diensten zijn contant betaalbaar in Euro te Kontich.
  • In geval van niet-betaling of niet-tijdige betaling, zullen de verschuldigde bedragen in volle recht en zonder ingebrekestelling met een conventionele rente van 1% per maand verhoogd worden.
  • Bij niet-betaling op de vervaldag van het geheel of van een gedeelte van de factuur, wordt er tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat het nog verschuldigde bedrag in volle recht en zonder ingebrekestelling zal verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van dat bedrag met een minimum van € 125,00. De gerechtelijke rente en de eventuele procedurekosten zijn in het bedrag van de verhoging niet inbegrepen.
  • Bij gebrek aan betaling van de koopprijs op de voorziene datum kan Aurelium na een ingebrekestelling het contract van rechtswege verbreken en de goederen terugnemen, al dan niet met een voorafgaande kennisgeving en met gebruik van alle wettelijke middelen, onverminderd de door haar eisbare schadeloosstelling.

2. Geldigheid

Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of nietig blijken te zijn:

  • erkennen beide partijen dat alle overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven en
  • zal elke nietige of ongeldige bepaling in gemeenschappelijk overleg vervangen worden door een gelijkaardige bepaling die het economisch doel van de oorspronkelijke bepaling benadert.

3. Aansprakelijkheid

Behoudens de gevallen betreffende de wettelijke en volgens offerte verleende waarborg, is Aurelium niet gehouden tot enigerlei schadevergoeding van welke aard ook, bedrijfsschade hieronder inbegrepen. Aurelium zal derhalve evenmin aansprakelijk zijn voor de schade welke voor de koper mocht ontstaan ten gevolge van een ander soort gebruik van het object van de prestatie dan waartoe het is bestemd. Aurelium wijst tevens elke verantwoordelijkheid van de hand voor eventuele schade die zou ontstaan als gevolg van fouten in de geleverde of geïntegreerde software.

4. Toebehoren

Magneetbanden, papier, diskettes, etiketten, e.a. noodzakelijke toebehoren vereist voor de werking van de uitrusting zijn niet inbegrepen in de koopprijs. Deze toebehoren kunnen eventueel worden aangekocht bij Aurelium.

5. Basis van verrekening

Alle door Aurelium geleverde prestaties dewelke worden verrekend volgens het aantal werkuren hebben volgende basis van verrekening:

Bij on site interventies of inhouse herstellingen:

  • het eerste aangevat werkuur, ongeacht hoe lang er werd gewerkt, wordt steeds volledig aangerekend.
  • vanaf het tweede werkuur wordt er per aangevat half uur aangerekend
  • de verplaatsingstijd wordt niet verrekend, de verreden kilometers heen en terug worden aangerekend volgens het toepasbaar actueel tarief

Bij inhouse, remote en helpdeskinterventies:

  • prestaties worden telkens per aangevat kwartier verrekend

6. Omschrijving van de uren en bijhorend tarief

De kantooruren van Aurelium zijn van maandag tot donderdag van 9u tot 17u30 en vrijdag van 9u tot 16u30. Tijdens deze uren is het normaal tarief van toepassing. Werkuren gepresteerd na 17u30 (vrijdag na 16u30) en voor 22u worden verrekend met een toeslag van 50%, de werkuren gepresteerd na 22u worden verrekend met een toeslag van 100%. Aangevangen werken vanaf 6u worden verrekend met een toeslag van 50%. Opdrachten kunnen in overleg in het weekend ingepland worden, op zaterdagen geldt een toeslag van 50%, op zon en feestdagen een toeslag van 100%.

7. Privacy

Aurelium hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom wenst Aurelium de koper op de meest grondige wijze in te lichten over ons beleid rond persoonlijke gegevens. Aurelium garandeert dat de verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde enerzijds de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet) en anderzijds de Algemene Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR/AVG). Aurelium verbindt zich ertoe om adequate juridische en technische voorzorgen te nemen om de persoonsgegevens te beveiligen, geheim te houden en om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Aurelium verbindt er zich toe om dezelfde veiligheidsmaatregelen op te leggen aan eventuele subverwerkers. Aurelium verbindt zich ertoe om enkel verwerkingshandelingen te stellen onder instructies van de koper. Indien de koper als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt waar Aurelium verwerker voor is, zal de koper met Aurelium een door Aurelium of een door de koper voorgestelde verwerkersovereenkomst sluiten. 

8. Bevoegde rechtbank

Alle geschillen die voortspruiten uit deze koop-verkoopovereenkomst vallen onder de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken.

Geschillen die onder de bevoegdheid vallen van de Vrederechter zullen beslecht worden door de Vrederechter van het 5e kanton te Antwerpen.

9. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is toepasselijk op onderhavige overeenkomst.